Looking for GTA5 Mods?
GTAGaming has partnered with CurseForge to provide the best possible experience for the GTA V modding community. CurseForge provides excellent services for developers, whether as a team or a solo project, and a sharp modern interface for the users to find new ways to make the best of Grand Theft Auto V.

Bugatti Veyron 16.4

by XAY
Please explain why you're reporting this file:

Cancel
 
This is another take on the Bugatti Veyron 16.4, or as the author puts it, the "Russian response" to the previously released Bugatti. Replaces: Ruiner
Rating:
7.21/10 - 52 votes
Downloads: 8,185
Added: August 15, 2009 8:09PM
Last Downloaded: July 6, 2015 5:14AM
File Size: 1.77 MB

Sorry, you must be registered and logged in to add a video to this file. Log in now!

Can't say I'm fond of the inside of the trunk. It's apparently missing textures and has a see through kind of effect as a result.
Posted on August 20, 2009 6:07AM by JinxyBoi
xbox 360 or pc
Posted on January 19, 2010 10:46PM by damo
Why is readme no english as like it:Þðêà007 çà ïîìîùü è äðóæáó

Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü: Deadyshka çà ïîìîùü â êîíâåðòå, â èçó÷åíèå îñíîâ Zmodeler v2.2.1 961

------------------------------------------------------------------------------------------

Îñîáåííîñòè:

-Âûñîêîäåòàëèçèðîâàííàÿ ìîäåëü

-ÂÑÅ ðàáî÷èå äåòàëè ìàøèíû (êàïîò, áàãàæíèê, äâåðè, ëàìïî÷êè, ôàðû, ïîâîðîòíèêè, è.ò.ä)

-Ðåàëèñòè÷íîå óïðàâëåíèå

-Ðåàëèñòè÷íûå õàðàêòåðèñòèêè àâòî (êàê ó îðèãèíàëüíîé ìîäåëè)

-Ïîâðåæäåíèÿ êàê ó îðèãèíàëüíûõ ìàøèí â èãðå (ìàøèíà áü¸òñÿ â õëàì, êàê îðèãèíàëüíûå ìàøèíû GTA IV)

-Áüåòñÿ è ïðîñòðåëèâàþòñÿ àáñîëþòíî âñå ôàðû, ïîâîðîòíèêè, êóçîâ, ñòåêëà, äâåðè, áàìïåðà è.ò.ä.

-ßðêèå îòðàæåíèÿ

-Ìàøèíà èçäàëåêà âûãëÿäèò òàê æå, êàê è âáëèçè

-Ìàøèíà ïà÷êàåòñÿ è ìîåòñÿ

-Ïðè ïåðåãðåâå ïîêðûøåê ëîïàþòñÿ òîëüêî øèíû, äèñê îñòàåòñÿ öåëûì

-Íîðìàëüíûå øèíû ñ bump, ïðàâèëüíàÿ òåêñòóðà íà äèñêàõ

-Àáñîëþòíî âñå òåêñòóðû(äâèãòàåëÿ, äíèùà, è.ò.ä)

-Êðàñèâûé, çàòåêñòóðåííûé ñàëîí

-Íàñòîÿùàÿ ïàëèòðà öâåòîâ ìàøèíû, êàê ó ñòàíäàðòíîé ìîäåëè Bugatti Veyron 16.4

-Ïðàâèëüíàÿ ïîñàäêà Íèêî íà ñèäåíüå

-Äîïîëíèòåëüíûå äåòàëè: Çàïàñíîå êîëåñî â ïåðåäíåì áàãàæíèêå

Ýòî ìîÿ ïåðâàÿ ðàáîòà â Çàíîçå... Æäó îò âàñ ïðåäëîæåíèé... Îòïèñûâàéòåñü î íàéäåííûõ áàãàõ, íåäî÷åòàõ íà ñàéòàõ, â àñüêå è íà ìåéëå!!!

Ïîñëå òîãî êàê íàéäåòå äîñòàòî÷íî áàãîâ, âûéäåò âòîðàÿ âåðñèÿ, ñ îáíîâëåííûìè áàìïåðàìè, êðûëüÿìè, ñïîéëåðîì è.ò.ä è.ò.ï))

Ýòî Ðóññêèé îòâåò íå äîäåëêå àâòîðà äðóãîãî Áóãàòòè (êàæåòñÿ îí èòàëüÿíåö)... Ìîé â äåñÿòü ðàç ëó÷øå, ïîâåðüòå è ïîòåñòèðóéòå!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------

Óñòàíîâêà:

1)Ñ ïîìîùüþ OpenIV èëè SparkIV îòêðîéòå vehicles.img (#:Program FilesRockstar GamesGrand Theft Auto IVpcmodelscdimages)

Íàéäèòå ruiner.wft è çàìåíèòå åãî íîâûì ôàéëîì èç àðõèâà, òî æå ñàìîå ïðîäåëàéòå è ñ ruiner.wtd ôàéëîì.

È ñîõðàíèòå...

2)Òåïåðü îòêðîéòå handling.dat (GTAIVcommondata), íàéäèòå òàì ñòðîêó ruiner... è çàìåíèòå ýòèì:

RUINER 1890.0 0.15 85 0.0 -0.08 -0.18 0.5 7 0.400 1.0 400.0 2.0 0.570 0.37 30.0 1.50 1.26 15.0 0.12 0.4864 2.6 1.8 4.0 0.10 -0.10 0.0 0.5 0.7 0.5 0.8 1.0 0.0 10000 440010 1 1

3)Ïîòîì îòêðîéòå carcols.dat (GTAIVcommondata), îïÿòü æå íàéäèòå ñòðîêó ruiner... è çàìåíèòå ýòèì:

0,133, 0,0, 0,28, 0,29, 0,35, 0,56, 0,74, 0,76, 0,83, 0,89, 0,118, 0,125, 0,127, 0,128, 0,131, 0,132, 133,133, 133,0, 118,118, 29,29, 131,131, 132,1, 27,1, 74,1, 89,1, 125,0,

Âíèìàíèå!!!  ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû íà äðóãóþ ìîäåëü ðàáîòîñïîñîáíîñòü íå ãàðàíòèðóåòñÿ è æàëîáû íå ïðèíèìàþòñÿ!!!

------------------------------------------------------------------------------------------

Íàñëàæäàéòåñü! ;)

Copyright: XAY (XAY PRODUCTION)

Çàïðåùàåòñÿ èçìåíÿòü ëþáûå ôàéëû â àðõèâå, â òîì ÷èñëå Readme.

Ìîä íàõîäèòñÿ â ñâîáîäíîì ðàñïðîñòðàíåíèè, âû ìîæåòå âûëîæèòü åãî íà ñâîåì ñàéòå áåç ðàçðåøåíèÿ àâòîðîâ,

íî òîëüêî ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

1.Èìÿ ìîäåëè óêàçûâàòü êàê Bugatti Veyron 16.4 by XAY (ïîòîìó ÷òî èìååòñÿ àíàëîãè÷íàÿ ìîäåëü îò äðóãîãî àâòîðà!!!)

2.Íå ïåðåèìåíîâûâàòü è íå èçìåíÿòü àðõèâ

3.Èñïîëüçîâàòü èçîáðàæåíèÿ èç àðõèâà

4.Óêàçàòü àâòîðîâ è êîíòàêòû(è ICQ è mail îáÿçàòåëüíî!!!!)

Äàòà ðåëèçà: 15.08.2009. 4.00
Posted on March 24, 2010 2:14PM by mads1153
@damo - http://1.bp.blogspot.com/-ymNre4gQbT4/ULvjgL4AfOI/AAAAAAAADKo/9GJeCViq5Ww/s1600/Facepalm_9a08b9_59080.jpg This Does Answer Your Question...
Posted on August 11, 2013 9:12PM by C4pp3d
Sorry, you must be registered and logged in to post a comment. Log in now!